Fertilise the future Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor online kandidering
CAMPAGNE

 

1.1 Deze campagne heet Ecover Fertilise the Future (de ‘Campagne’).

1.2 De sponsor van deze campagne is Ecover UK Ltd, 1 Eton Street, Richmond TW9 1AG, Verenigd Koninkrijk (‘Ecover’).

1.3 De bedoeling van deze Campagne is om conform de hieronder beschreven algemene voorwaarden financieel te investeren in innovatieve zakenideeën die natuurlijke klimaatoplossingen begunstigen, zoals:

 1. het behoud en herstel van bossen en andere terrestrische ecosystemen;
 2. het behoud en herstel van zoetwatervoorraden, mariene ecosystemen en oceanen;
 3. duurzame landbouw en voedselproductiesystemen; en
 4. het behoud van de systemische functie van de natuur in duurzame ontwikkeling op een manier die het verlies van biodiversiteit tegengaat en de natuur optimaal in staat stelt bij te dragen aan een veerkrachtig levensonderhoud, groenvoorzieningen, duurzaam wonen en eerlijke landelijke overgang.

 

ALGEMEEN

2.1 De Campagne staat open voor alle bedrijven gedomicilieerd in Europa, meerbepaald de EUROPEAN ECONOMIC ARE (EEA), behalve voor werknemers van Ecover, hun gezinsleden, vertegenwoordigers of derden die direct betrokken zijn bij de administratie van de Campagne;

2.2 Aan kandidering voor de Campagne zijn kosten noch aankopen verbonden.

2.3 Kandideren moet via het korte formulier op Ecover.com, met een maximum van één kandidatuur per persoon/bedrijf.

2.4 Kandideren kan vanaf 09 uur op 20/06/2020. Kandideren kan tot 23.59 op 31/08/2020. Kandidaturen die wij nadien ontvangen, zullen niet in overweging worden genomen.

2.5 Ecover is niet verantwoordelijk voor technische storingen die tot gevolg hebben dat een kandidatuur onvolledig of niet naar behoren ingediend wordt.

2.6 Een door Ecover samengestelde jury bestaande uit werknemers van Ecover en externe deskundigen op het gebied van natuurherstel kiest de winnende zakenideeën.

2.7 Bij hun selectie van de winnende zakenideeën hanteren ze de criteria in bepaling 4 hieronder; Ecover behoudt evenwel de mogelijkheid om het resultaat van het besluitvormingsproces naar eigen goeddunken te bepalen. De selectie van de winnende zakenideeën kan verder nazicht en grondig onderzoek van de kandidaten vergen, alsook een presentatie/FAQ voor de jury.

2.8 Ecover bepaalt naar eigen goeddunken het aantal succesvolle kandidaturen; de groep winnaars zal echter ten minste één zakenidee uit het Verenigd Koninkrijk, België en Duitsland tellen, hetzij één winnend idee dat deze drie landen bestrijkt.

2.9 Het totale Campagnebedrag bedraagt minstens € 500.000. De geldsom (in euro) die aan elke winnende kandidaat wordt verstrekt, hangt af van het door de kandidaat aangevraagde bedrag en het zelfstandige oordeel van Ecover. Betaling van het geldbedrag aan een winnende kandidaat kan gespreid worden over de periode die het de kandidaat kost om zijn doelstelling te behalen, zoals bepaald in de Financieringsovereenkomst (zie bepaling 2.12 hieronder).

2.10 Winnende kandidaten worden uiterlijk tegen 1 januari 2021 per e-mail of telefonisch op de hoogte gesteld (gebruikmakend van de contactgegevens in de kandidatuur). Als een winnende kandidaat niet binnen de 7 dagen na kennisgeving door Ecover antwoordt, vervalt de toelage van de winnende kandidaat en heeft Ecover het recht om volgens de hieronder beschreven leidende criteria een andere winnende kandidaat aan te wijzen.

2.11 Ecover kan de winnende kandidaturen openbaar maken op zijn website of via gelijk welk ander medium, inclusief in publicaties over de Campagne. Middels uw kandidatuur verleent u Ecover hiertoe een niet-exclusieve, wereldwijde en onherroepelijke vergunning om intellectuele-eigendomsrechten te gebruiken, weer te geven, publiceren, verzenden, kopiëren, bewerken, wijzigen, bewaren, sublicentiëren en vormelijk te veranderen.

2.12 Winnende kandidaten ondergaan financiële en juridische controles en moeten tegen 1 februari 2021 een financieringsovereenkomst [Funding Agreement ] tekenen die de betalingsvoorwaarden en -procedure bepaalt.

2.13 De toelage van de winnende kandidaten is niet-uitwisselbaar en niet-overdraagbaar.

2.14 Beslissingen van Ecover aangaande enig aspect van de Campagne zijn definitief en bindend, en hierover is geen correspondentie mogelijk;

2.15 Kandidaatstelling veronderstelt aanvaarding van en instemming met deze algemene voorwaarden. Ecover behoudt zich het recht voor om personen die deze algemene voorwaarden schenden deelname of toekenning van de toelage te ontzeggen.

2.16 Ecover behoudt zich het recht voor om indien nodig de Campagne ongeldig te verklaren, te annuleren, op te schorten of te wijzigen.

2.17 Ecover behoudt zich alle rechten voor om personen wiens gedrag strijdig is met de geest of bedoeling van de Campagne uit te sluiten.

2.18 Ecover kan naar eigen goeddunken actief kandidaten zoeken als de kwaliteit of kwantiteit van de kandidaten onvoldoende voldoet aan de in bepaling 4 hieronder beschreven leidende criteria.

2.19 Persoonsgegevens die in de loop van deze Campagne worden verstrekt, gebruikt Ecover enkel in het kader van de evaluatie van de ingediende kandidaturen, volgens haar Privacybeleid (https://www.ecover.com/cookies-privacy/).

2.20 De Campagne is onderworpen aan het Engelse recht en kandidaten van de Campagne erkennen de bevoegdheid van de Engelse rechtbanken.

HOE KANDIDEREN

3.1 Kandidaten moeten een kort formulier invullen en indienen via [VOEG LINK TOE NAAR DEELNAMEFORMULIER].

3.2 In het korte formulier moeten kandidaten de volgende gegevens verstrekken:

 1. Contactpersoon, organisatie en contactgegevens
 2. Voor welk domein stelt u zich kandidaat? Kies tussen (1) bossen (2) zoetwater (3) duurzame landbouw of (4) duurzame ontwikkeling
 3. Wat is uw idee? (woordlimiet)
 4. Wat voor bedrijf vertegenwoordigt u? (woordlimiet)
 5. Wat gaat u met de toelage verwezenlijken? Wat is uw gewenste resultaat? (woordlimiet)
 6. Hoeveel geld hebt u daarvoor nodig? Kies uit (1) € 10.000 tot € 100.000 (2) € 100.000 tot € 300.000 (3) meer dan  € 300.000
 7. Hoe gaat u de resultaten meten? (woordlimiet)

 

3.3 Alle gegevens in het deelnameformulier moeten juist zijn en geldig op het moment van verzending. Ecover behoudt zich het recht voor om kandidaturen die niet voldoen aan deze bepaling uit te sluiten.

3.4 Wanneer kandidaten het deelnameformulier verzenden, krijgen ze een automatische ontvangstbevestiging via e-mail.

3.5 Hebt u hulp nodig bij het kandideren? Neem dan contact op met Ecover via hallo@ecover.com

 

CRITERIA OM WINNENDE KANDIDATEN TE SELECTEREN

4.1  De door Ecover samengestelde jury beoordeelt alle geldige kandidaturen die niet werden uitgesloten om een van de bovenstaande redenen.

4.2 De jury hanteert naar eigen goeddunken de volgende criteria bij de beoordeling van de kandidaturen:

 

1. Het voorgestelde ‘proof of concept’ van het idee

2. De mate van overeenstemming tussen het idee en Ecovers missie inzake natuurherstel

3. Het begrip van onderlinge verbanden tussen natuur, mens en klimaat

4. Directe impact op de planeet of, indien het idee een bredere systemische verandering beoogt, een aannemelijke hypothese van hoe die impact zal worden verwezenlijkt

5. Actiegerichtheid

6. De wens om samen te werken

7. De toewijding aan verandering op lange termijn

8. Engagement voor transparantie

9. Het vermogen om de impact te meten en te rapporteren

10. De ambitie om een disproportionele impact te hebben

11. Directe impact op de planeet of, indien het idee een bredere systemische verandering beoogt, een aannemelijke hypothese van hoe die impact zal worden verwezenlijkt