POWER TO THE PEOPLE

Deze is voor jullie: jullie, de pro-actieve pioniers, jullie, de groene ondernemers, jullie, de mensen die onze planeet koesteren. We bedanken elkeen van de 776 inschrijvingen voor ons Fertilise The Future Fonds. We werden geïnspireerd en geraakt door al die verschillende groene projecten om de klimaatcrisis aan te pakken.

Maar laat ons eerlijk zijn, we hadden er geen idee van hoe moeilijk dit zou worden. We hebben gedelibereerd en gedebatteerd; alles afgewogen en nog meer nagedacht, tot we eindelijk onze 21 finalisten hadden. En hier zijn ze. Lees en bekijk hun video’s om meer te weten over de verschillende projecten. Let op: de stemming via hashtags is afgesloten.

Laat ons samen werken aan een bloeiende toekomst.

#LETSLIVECLEAN

DE BELGISCHE WINNAAR

Natuur- punt Beheer

Wetlands zijn natuur- en wildparadijzen en bieden vitale diensten om de klimaatverandering aan te pakken: van bescherming tegen overstromingen, tot voorzien in drinkwater, koolstofopslag en groene airco. Ze zijn de perfecte plek om van de natuur te genieten. Helaas worden ze ernstig bedreigd. Met uw hulp zullen we de wetlands voor uw deur herstellen! Ons project heeft als doel 5 stedelijke wetlands in Vlaanderen te realiseren als hotspots voor biodiversiteit en natuurlijke klimaatbuffers. We nodigen u uit om deze wetlands en hun fauna en flora te (her)ontdekken en deel te nemen aan een nieuw burgerlijk-wetenschappelijk project.

DE FINALISTEN

The Hautes Fagnes-Eifel Nature- Park

Ons project heeft als doel de biodiversiteit van kunstmatige vijvers te verbeteren. Door natuurlijke oevergebieden te creëren, bieden we leefgebieden voor gevoelige soorten en dragen we bij aan de stabilisatie van de ecosystemen. De beoogde vijvers zijn vijvers met een recreatieve functie zoals visvijvers, vijvers in openbare parken of schoolvijvers.
Bovendien zijn deze plekken geschikt om het samenleven tussen mens en natuur in beeld te brengen. Met deze nieuwe leerruimtes en de samenwerking met verschillende partners zoals scholen, gemeenten en verenigingen, bevorderen we een respectvolle, duurzame en natuurlijke manier om onze leefruimtes te ontwerpen en onderhouden.

GLIMPS

Tijdens de pandemie werd het vitale belang van ‘publiek groen’ eens te meer duidelijk. In tegenstelling tot welvarende buurten, is er veel minder groen in de armere delen van de stad; daar waar de impact van de crisis het meest voelbaar is. De jeugdwerkloosheid – die reeds hoger ligt – zal op die plekken nóg sterker toenemen. Wat als we natuur-gedreven (nature-based) oplossingen als hefboom gebruiken om minder welvarende wijken in onze steden te transformeren tot groene stadsdelen én tegelijkertijd kanszoekende jongeren een opstap bieden naar een toekomst als groene pioniers?
Met ‘Beat The Concrete’ brengen deze jonge ‘bioniers’ de natuur terug naar hun eigen wijk én fungeren ze als brugfiguur voor hun leeftijdgenoten. Samen met hen ontwikkelen we duurzame bio-oplossingen voor de stedelijke publieke ruimte; projecten die als prototype zullen dienen voor hun verdere traject als changemaker én als lid van deze impact-based-beweging.

Soil Service of Belgium

Broeikasgasemissies van grondgebonden landbouw verminderen, dat is het doel van Carbon farmers. Landbouw is een uitzonderlijke sector waar niet fossiele brandstoffen de voornaamste bron van broeikasgassen zijn, maar wel natuurlijke processen in de bodem die de emissie van lachgas en CO2 veroorzaken. Landbouwers kunnen deze uitstoot van broeikasgassen wel beïnvloeden door hun management te beheren. De Bodemkundige Dienst van België ontwikkelde een monitoringssysteem dat de uitstoot van broeikasgassen berekent op bedrijfsniveau en we stellen enkele praktijken voor om het management van de boer te verbeteren. Samen met landbouwers, proberen we de voetafdruk van landbouw in België te verminderen.

Talea

Talea is een coöperatieve vennootschap, erkend als sociale onderneming en opgericht als spin-off van sociale-economie-groep De Winning. Onze medewerkers zijn doorgegroeid vanuit sociaal economie. Talea produceert biodiversiteit op plaatsen waar je dit niet verwacht. Door slim ontwerp en aanleg van de bedrijfsomgeving verhogen we de biodiversiteit en verlagen we bovendien de onderhoudskost voor het bedrijf. Het is ons doel om elke m² grijs (gebouwen, bestrating, …) te compenseren met één m² groen (bomen, bloemenweide, groendaken, groene gevels, …). Een natuurlijke inrichting draagt bovendien bij aan klimaatadaptatie en verhoogt het werkgeluk. Talea wil haar werking uitbouwen in andere regio’s, verbreden naar zorgbedrijven en een nieuwe service in de bijenteelt opstarten. Bedrijven kunnen participeren in de coöperatie.

Oost West Centrum

Stel je voor dat elke stad haar eigen eetbaar bos heeft, een bos van en voor iedereen.
Dit is ons plan: we trainen 12 mensen en samen ontwerpen en planten we de eerste 12 mini-stadsvoedselbosjes in België. 12 super mooie, veerkrachtige, biodiverse plekken waar mensen van alle leeftijden kunnen samenkomen, waar ze kunnen ontspannen, waar ze gratis super lekker, krakend vers, gezond, lokaal voedsel kunnen vinden.
Met deze eerste mini-voedselbosjes willen we vervolgens andere mensen inspireren om op hun beurt in hun eigen buurt voedselbosjes op te starten. Daarvoor kunnen ze onze ‘handleiding’ gebruiken als ze willen. Zo bouwen we samen aan een mooie, warme, gezonde wereld.

GROENE PROJECTEN UIT HET VK

BEKIJK DE SHORTLIST UIT DUITSLAND

TOM DOMEN : JUDGE

Tom werkt al 15 jaar voor Ecover/Method, waar hij verantwoordelijk is voor de innovatiestrategie en duurzaamheid op lange termijn voor de verschillende categorieën Ecover/Method-producten (wassen, schoonmaken, afwassen, thuiszorg en persoonlijke verzorging). Door inspiratie te halen uit biomimicry en systeemdenken, heeft hij een ambitieuze routekaart voor het bedrijf opgesteld om transformatieve verandering te inspireren naar een herstellend bedrijfsmodel toe. Tom is ook lid van de raad van bestuur van Kringwinkel, een Belgische organisatie die een tweede leven geeft aan wat anders afval zou zijn.